عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8224
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1352/1/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/11/16
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/12/6

‌قانون اصلاح قانون امور استخدامي وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1348روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه