عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/12/6

‌ماده واحده ـ

قسمت اخير ماده واحده قانون امور استخدامي وزارت امور خارجه مصوب 12 خرداد 1348 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌دولت مكلف است حداكثر تا سه سال از تاريخ تصويب مقررات مصوب كميسيون‌هاي دارايي و استخدام و خارجه مجلسين اصلاحاتي را كه ضمن‌اجراي آن لازم بداند تعيين و بر اساس آن اصلاحات لايحه قانوني نهايي را تهيه و به مجلسين تقديم دارد و تا تصويب نهايي لايحه مذكور مقررات ‌مصوب كميسيونهاي موضوع اين ماده اعتبار قانوني خواهد داشت.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه