جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
7961 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1351/3/7  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
4142 شماره دستور اجرا
1351/3/1  تاريخ دستور اجرا
[وزارت كار و امور اجتماعي]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
مقاوله نامه فوق شامل 11 ماده است. يادداشت:
1350/11/26 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1351/2/18 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال مشتمل بر يك مقدمه و [...ادامه]  
[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله‌نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز [...ادامه]  
‌مقاوله‌نامه شماره (122) مقاوله‌نامه مربوط به سياست اشتغال ‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار چهل [...ادامه]  
روابط صر یــح