بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7961
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
  • یادداشت:مقاوله نامه فوق شامل 11 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1350/11/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/2/18

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال