عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده پنجاه و يكم

1ـ اين قرارداد سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب الحاق به دبيرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2ـ اين قرارداد در مورد هر يک از کشورهائي که آن را پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب الحاق تصويب نمايند يا بدان ملحق شوند سي روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن کشور. لازم الاجراء خواهد شد.