عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و پنجم

در صورت قطع روابط سياسي بين دو کشور و يا زماني که مأموريت به‌طور قطعي يا موقتي خاتمه يافته است:
الف ـ کشور پذيرنده موظف است حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن مأموريت و همچنين اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و حمايت نمايد.
ب ـ کشور فرستنده مي‌تواند حفاظت اماکن مأموريت را با اموالي که در آن قرار دارد و همچنين حفاظت بايگاني آن را به کشور ثالثي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.
ج ـ کشور فرستنده مي‌تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به‌کشور ثالثي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.