عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و سوم

مأموريت مأمور سياسي از جمله در موارد زير پايان مي‌پذيرد:
الف ـ موقعي که کشور فرستنده خاتمه مأموريت مأمور سياسي را به‌کشور پذيرنده اطلاع دهد.
ب ـ موقعي که کشور پذيرنده طبق بند 2 از ماده 9 به کشور فرستنده اطلاع مي‌دهد که از شناختن مأمور سياسي به عنوان عضو مأموريت خودداري مي‌کند.