عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و دوم

مأمور سياسي در کشور پذيرنده فعاليت حرفه اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي نخواهد داشت.