عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيست و پنجم

کشور پذيرنده کليه تسهيلات لازم را براي انجام وظائف مأموريت فراهم خواهد نمود.