عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيست و چهارم

بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.