عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده نوزدهم

1ـ هرگاه پست رياست مأموريت بدون تصدي بوده يا رئيس مأموريت قادر به انجام وظايف خود نباشد يک کاردار موقت به عنوان رئيس مأموريت موقتاً انجام وظيفه خواهد کرد. نام کاردار موقت به وسيله رئيس مأموريت و در صورتيکه رئيس مأموريت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا به هروزارتخانه ديگري که مقرر است اعلام خواهد گشت.
2ـ در صورتيکه هيچک از کارمندان سياسي مأموريت در کشور پذيرنده حضور نداشته باشند يکي از کارمندان اداري و فني مي‌تواند از طرف کشور فرستنده با رضايت کشور پذيرنده امور جاري اداري مأموريت را عهده دار گردد.