عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده هجدهم

در هر کشور تشريفات مربوط پذيرفتن رؤساي مأموريت بايد در مورد هر طبقه يکسان باشد.