عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده پانزدهم

کشورها درباره طبقه رؤساي مأموريت خود با يکديگر توافق خواهند کرد.