عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهاردهم

1ـ رؤساي مأموريت به سه طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
الف ـ سفيران کشورها و نمايندگان پاپ «نونس» که نزد رؤساي کشورها مأموريت مي‌يابند و ساير رؤساي مأموريت که هم مقام آنان مي‌باشند.
ب ـ فرستادگان و وزيران مختار کشورها و نمايندگان پاپ «انترنونس» که نزد رؤساي کشورها مأموريت مي‌يابند.
ج ـ کاردارها که نزد وزراي امور خارجه مأموريت مي‌يابند.
2ـ جز از نظر تقدم در حضور و تشريفات هيچگونه فرقي بين رؤساي مأموريتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.