عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده هفتم

کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب کارمندان مأموريت آزاد است. کشور پذيرنده مي‌تواند نام وابسته‌هاي نظامي و دريائي يا هوائي را قبلاً براي تصويب بخواهد.