عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهارم

1ـ کشور فرستنده بايد اطمينان حاصل کند که براي شخص نامزد شده به عنوان رئيس مأموريت از طرف کشور پذيرنده پذيرش داده شده است.
2ـ کشور پذيرنده ملزم نيست دلائل امتناع خود را از صدور پذيرش به‌اطلاع کشور فرستنده برساند.