عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده دوم

استقرار روابط سياسي بين کشورها و اعزام هيئتهاي سياسي دائم با رضايت متقابل انجام مي‌گيرد.