عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 10 ـ

دارنده برك وثيقه مي تواند ده روز پس از انقضاي موعد مذكور در برك وثيقه براي وصول طلب خود اجراي مفاد آنرا برطبق مقررات مربوط باجراي اسناد لازم الاجراء از طريق انبار عمومي از ثبت محل در خواست نمايد و در اين مورد ادارات ثبت مكلف به اجراي مقررات مربوط به سناد لازم الاجراء هستند.
تبصره ـ در مورد مذكور در اين ماده پرداخت هزينه انبارداري و حق بيمه از حاصل فروش كالا بر طلب دارنده برگ وثيقه تقدم خواهند داشت .


روابــــط صریـــــــــح