عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 9 ـ

دارنده قبض رسيد ( مالك كالا ) مي‌تواند تمام مبلغ مذكور در ظهر برك وثيقه را قبل از انقضاي سررسيد وام در صندوق انبار . عمومي توديع و كالاي خود را مستر دارد.