عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 7 ـ

كسي كه قبض رسيد يا برك وقيقه بنفع او ظهرنويسي شده مي‌تواند تقاضا كند كه ظهرنويسي با قيد نام و نام خانوادگي و محل اقامت او و ميزان وام يا قيد تاريخ در دفاتر انبار و در ظهر برك وثيقه ثبت شود ولي اولين ظهرنويسي برك وثيقه بايد در موقع وثيقه‌گذاردن كالا دردفاتر انبار به ثبت برسد و در غير اين صورت وثيقه مزبور در مقابل شخصي كه وثيقه خود را به ثبت رسانيده معتبر نخواهد بود.