عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

در اجراي ماده (77) قانون شهرداري و به منظور رفع اختلاف فيمابين مؤدي و شهرداري، امر حل اختلاف به راي کميسيون ارجاع شده است، از آنجايي که شهرداريها به دليل افزايش تعداد پرونده در اين خصوص وجود تنها يک کميسيون را کافي براي رسيدگي به همه پرونده ها نمي داند آيا با عنايت به ماده (77) امکان افزايش کميسيون به بيش از يک واحد مقدور است يا خير؟


روابــــط صریـــــــــح