عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7947 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/19

کميسيون ماده (77) قانون شهرداري، منحصر به يک کميسيون نيست و برحسب ضرورت شهرداري مي تواند چند کميسيون تشکيل دهد.


روابط زیرمجموعه