عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

در مواقعي که دعوي مالي غير منقول مطرح شده باشد، با توجه به بند 12 ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي محل برآورد و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثري در تعيين هزينه دادرسي ندارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه