عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/8236 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/27

در دعاوي خلع يد و اموال غير منقول، هزينه دادرسي بايد با توجه به ارزش معاملاتي محل تعيين گردد مبلغ مندرج در قرارداد ملاک عمل نيست


روابط زیرمجموعه