عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

دريافت هزينه دادرسي مربوط به دادخواست يا درخواست موضوع بند 4 ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 در جايي است که متضمن يک يا چند دعوي باشد که قانوناً قابل جمع در دادخواست يا درخواست واحد است اگرچه خواهان يا شاکي متعدد باشد ليکن درصورتي که شکات تحت عناوين مختلف از يک يا چند نفر جداگانه شکايت داشته باشند، حسب نوع شکايت بايد تمبر اضافي به همان معيار الصاق و ابطال نمايند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه