عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2805 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/6/7

شکايت چند نفر شاکي فقط داراي يک هزينه دادرسي است


روابط زیرمجموعه