عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17603
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1384/5/13
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1384/5/5

آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيئـت وزيران در جلـسه مـورخ 1384/5/5 بنا به پيشـنهاد شمـاره 466/ و مورخ 1384/2/3 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه