عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 4 ـ

تعيين حق الزحمه هرطرح به عهده ذي حسابهاي طرحها ميباشد که با تاييد مديران عامل واحدهاي اجرايي مربوط درهر دوره تخصيص اعتبار به حساب درآمد آن سازمان نزد خزانه داري کل واريز ميشود.
برداشت از حسابهاي مذکور درحدود بودجه مصوب مجاز خواهدبود.