عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15181
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/27
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1376/1/6

آئيننامه اجرايي تبصره( 44) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1376/1/6 بنا به پيشنهاد شماره 3303 ـ 42/8455 ـ 102 مورخ 1375/12/21 سازمان برنامه وبودجه ودراجراي تبصره 44) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آئيننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه