عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

مقامات و رده‌هاي زير، در صورت وجود امكانات لازم در دستگاه ذيربط مي‌توانند خودرو سواري در اختيار داشته باشند:
ـ معاونان رؤساي سه قوه.
‌اعضاي هيأت دولت و معاونان آنها، سفرا و رؤساي نمايندگي‌هاي خارج از كشور، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران و معاونان آنان، بخشداران، مديران‌كل، رؤساي سازمانهاي مستقل دولتي، مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره شركتهاي دولتي، رؤسا و معاونان و دبيران فرهنگستانها، رؤساي دانشگاه‌ها و‌پژوهشگاه‌ها و معاونان آنها، رؤساي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها، شهرداران، مديران مناطق شهرداري شهرهاي بزرگ و مراكز استانها، مشاوران مقامات تا سطح‌معاونان وزرا، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رؤساي ديوان عدالت اداري، بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و معاونان آنها، رؤساي‌دادگستري‌ها شهرستانها و دادگاه‌ها، رؤساي شعب دادگاه انتظامي قضات، قضات ديوان عالي كشور، اعضاي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌اعضاي شوراهاي عالي كه داراي پست سازماني ثابت باشند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رؤساي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و معاونان آنها،‌رؤساي سازمانها و مديران عامل شركتهاي وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مسئولان نهادهاي انقلاب اسلامي در استانها، مشاوران رؤساي كل‌نهادهاي انقلاب اسلامي، فرماندهان نيروهاي سه‌گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، جانشين و معاونان‌آنها، رؤسا و معاونان بازرسي كل نيروهاي نظامي و انتظامي، رييس و معاونان ستاد كل نيروهاي مسلح و ستادهاي مشترك ارتش و سپاه، فرماندهان لشكر،‌فرماندهان نواحي نظامي و انتظامي ‌استانها)، جانشين و معاونان آنها، فرماندهان مناطق نظامي و انتظامي ‌شهرستانها)، مدير كل و رؤساي سازمان‌هاي وابسته‌به نيروهاي نظامي و انتظامي و ادارات مركزي، فرماندهان مراكز آموزش مستقل نظامي و انتظامي، رؤساي سازمان‌هاي عقيدتي ـ سياسي و حفاظت و اطلاعات‌نيروهاي نظامي و انتظامي و معاونان آنان.
‌تبصره 1 ـ خودروهاي خدمات اختصاصي ‌با راننده يا بدون راننده) صرفاً در اختيار مقامات موضوع تبصره 2) ماده 1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت ـ مصوب 1370 ـ و همترازان آنها قرار مي‌گيرد. مقامات موضوع بندهاي "‌الف" و "ب" تبصره ياد شده، فقط از يك دستگاه خودرو استفاده مي‌كنند.
‌تبصره 2 ـ دادستان كل كشور، رؤساي ديوان عالي كشور، دادگاه عالي انتظامي قضات، سازمان قضايي نيروهاي مسلح سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت‌اداري و معاونان دادستان كل كشور و ديوان عالي كشور نيز مي‌توانند صرفاً از يك دستگاه خودروي خدمات اختصاصي ‌با راننده يا بدون راننده) استفاده كنند.


روابــــط صریـــــــــح