عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 14 ـ

شركتها مكلفند گزارش عملكرد ماهانه خود را در رابطه با اجراي آيين‌نامه و مصوبات كميته در قالب فرم‌هاي مقرر به طور مستمر به دبيرخانه ارسال‌نمايند.
‌تبصره ـ كميته به طور مستمر گزارش عملكرد شش ماهه شركتها را تنظيم و همراه با بررسي و تحليل‌هاي لازم و در صورت ضرور ارايه پيشنهادهاي مناسب،‌جهت اطلاع وزراي بازرگاني و راه و ترابري و نيز شوراي عالي توسعه صادرات غير نفيت و اتخاذ تصميمات مقتضي ارسال مي‌نمايد.