عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • تعداد مواد:21
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/3

‌آيين‌نامه اجراي رديف( 1) بند "ج" تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و راه و ترابري و در اجراي رديف 1) بند "ج" تبصره 25) قانون برنامه‌پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي رديف 1) بند "ج" تبصره ياد شده را به شرح‌زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه، عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند- [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به منظور ايجاد تسهيلات و تسريع لازم در حمل و نقل كالاهاي صادراتي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ به منظور قابل رقابت نمودن قيمت كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهاني و [...ادامه]

‌ماده 4 ـ وظايف و اختيارات كميته موضوع ماده 3) اين آيين‌نامه به شرح زير تعيين [...ادامه]

‌ماده 5 ـ جلسات كميته حداقل ماهي يك بار حسب دعوت دبيرخانه و در محل آن [...ادامه]

‌ماده 6 ـ رسميت جلسات و تصميمات آن با اكثريت اعضا و آرا مي‌باشد. ‌تبصره [...ادامه]

‌ماده 7 ـ دبيرخانه مكلف است حداقل سه روز قبل از تشكيل جلسات، دستور جلسه و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مصوبات كميته در محدوده وظايف و اختيارات مقرر، براي كليه شركتها لازم‌الاجرا [...ادامه]

‌ماده 9 ـ دبيرخانه مكلف است تصميمات اتخاذ شده را تا حصول نتيجه پيگيري و نتيجه [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در صورت نياز و با تصويب كميته، شعبات كميته در استانها تشكيل خواهد [...ادامه]

‌ماده 11 ـ شركتها مكلفند جابجايي و حمل كالاهاي صادراتي به ويژه كالاهاي فسادپذير را در [...ادامه]

‌ماده 12 ـ شركتها موظفند تسهيلات، برنامه حمل، فهرست قراردادهاي مربوط، ظرفيت خالي، كارهاي مقرر براي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ مقتضاي حمل، جهت استفاده از اولويتها، تسهيلات و تخفيفات مقرر، ابتدا به هر [...ادامه]

‌ماده 14 ـ شركتها مكلفند گزارش عملكرد ماهانه خود را در رابطه با اجراي آيين‌نامه و [...ادامه]

‌ماده 15 ـ شركتها ‌هوايي) موظفند با برنامه‌ريزي و اقدامات لازم، زمان انتظار بارگيري محموله‌هاي صادراتي [...ادامه]

‌ماده 16 ـ شركت‌ها ‌هوايي) به نحوي كه كميته بار رعايت جوانب امر مقرر مي‌دارد، مكلفند [...ادامه]

‌ماده 17 ـ شركتها موظفند طبق تصميمات و برنامه‌ريزيهاي كميته نسبت به برقراري خدمات حمل و [...ادامه]

‌ماده 18 ـ شركت گسترش خدمات بازرگاني موظف است به منظور توسعه و ايجاد تسهيلات و [...ادامه]

‌ماده 19 ـ كميته مي‌تواند در جهت اعطاي اولويتها و تسهيلات مورد نياز شركتها، پس از بررسي‌هاي لازم و [...ادامه]

‌ماده 20 ـ شركت‌هاي حمل و نقل غير دولتي ‌ايراني) در صورتي كه اولويتها، تخفيفها و [...ادامه]

‌ماده 21 ـ تغييرات و اصلاحات مورد نياز در اين آيين‌نامه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه