عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

[امضاء]

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 75.21.1177 مورخ 1375.9.28 شوراي نگهبان به تأييد شوراي بالا شده رسيده است.
‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور