عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/30
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/9/28

‌اصلاح اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ موضوع نامه شماره .990ه.ب مورخ 1374.6.27 -‌تصويب نمود:
‌اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .21778ت 14861ه مورخ 1374.2.23 ـ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ در ماده( 1) عبارت "‌آيين‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي" به "‌آيين‌نامه‌هاي مصوب وزراي عضو مجمع عمومي سازمان" تغيير مي‌يابد.
2 ـ در انتهاي بند "ح" ماده( 7) عبارت "‌و ذخيره آن براي تداوم استفاده بيمه‌شدگان در دوران دريافت مستمري" اضافه مي‌شود.
3 ـ در انتهاي بندهاي "‌الف" و "ت" ماده 10) عبارت "‌توسط وزراي عضو مجمع عمومي" اضافه مي‌شود.
4 ـ در انتهاي بند "ت" ماده (17) عبارت "‌براي تصويب" به عبارت "‌براي تأييد و ارايه آن به منظور تصويب وزراي عضو مجمع عمومي" تغيير مي‌يابد.
5 ـ در بند "ث" ماده( 17) عبارت "‌تصويب مجمع عمومي" به عبارت "‌تأييد مجمع عمومي و ارايه آن براي تصويب وزراي عضو مجمع عمومي" تغيير مي‌يابد.
6 ـ در انتهاي بند "ت" ماده (18) عبارت "‌با تصويب هيأت مديره" به عبارت "‌و ارايه آن جهت تصويب مرجع ذيربط" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه