عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15078
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/09/13
  • شماره دستور اجرا :103610
  • تاریخ دستور اجرا :1375/9/3
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1375/8/23
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1375/8/23

قانون چگونگي اجراي نظام جديد آموزشي و پرورشي متوسطه