عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

در اجراي ماده 12) قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366.11.25 ، تا تصويب نهايي نظام جديد آموزشي‌و پرورشي متوسطه در مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود كليه دانش‌آموزاني كه در سال تحصيلي 1375 ـ 1374 موفق به اتمام دوره جديد‌متوسطه شده‌اند در آزمون ورودي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شركت نمايند و در صورت قبولي در آزمون مذكور ، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان در‌دانشگاه منوط به گذراندن دوره پيش دانشگاهي است.
‌تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش در حدود امكانات خود براي قبول‌شدگان در كنكور مزبور دوره پيش‌دانشگاهي برگزار مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح