عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

بند 1 مكرر ) به عنوان اصلاحيه ماده 14) اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي موضوع قطعنامه مورخ 1362.7.22 مجمع‌عمومي سازمان جهاني جهانگردي به شرح زير تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود ـ
«1 مكرر ـ كشور ميزبان مقر سازمان ، يك عضو دايمي اضافي در شوراي اجرايي خواهد داشت كه دستورالعمل موضوع بند 1) فوق در خصوص‌توزيع جغرافيايي عضويت در شورا تاثير بر آن ندارد».


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه