عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/8/16
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/8/9

قانون تصويب اصلاحيه اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي


روابط زیرمجموعه