عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/11

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1264هب مورخ 1375.3.6) تصويب‌نمودـ
‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .72015ت 431ه مورخ1373.11.29) در موارد زير اصلاح مي‌شودـ
1 ـ تبصره 1) ماده 2) حذف مي‌شود و شماره تبصره‌هاي بعدي اين ماده به ترتيب تغيير مي‌يابد.
2 ـ تبصره ماده 18) حذف مي‌شود.
3 ـ در ماده 23) عبارت "‌تبصره 2)" جايگزين عبارت "‌تبصره‌هاي" مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه