عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره .10097ت 16040 ه ـ مورخ 1374.12.19 مي‌شود.
‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور