عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

2 ـ

خريد اتوبوس، ميني‌بوس، خودرو سبك كمك‌دار و آمبولانس توسط دستگاه‌هاي اجراي، منوط به تأييد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و‌پيش‌بيني اعتبار در بودجه مصوب دستگاه مربوط مي‌باشد.