عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/20
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/31

تصويب نامه راجع به خريد خودرو سواري ساخت داخل

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 به استناد بند( ‌د) تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود: