عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل بيست و نهم ـ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714- هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ‌اعم از [...ادامه]

ماده 715- هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير [...ادامه]

ماده 716- هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان [...ادامه]

ماده 717- هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس [...ادامه]

ماده 718- در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست [...ادامه]

ماده 719- هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به [...ادامه]

ماده 720- هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد [...ادامه]

ماده 721- هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل [...ادامه]

ماده 722- چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و [...ادامه]

ماده 723- هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن [...ادامه]

ماده 724- هر راننده وسيله نقليه‌اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه [...ادامه]

ماده 725- هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح