عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل پنجم ـ جعل و تزوير

ماده 523- جعل و تزوير عبارت‌اند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي [...ادامه]

ماده 524- هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و [...ادامه]

ماده 525- هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل [...ادامه]

ماده 526- هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده [...ادامه]

ماده 527- هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي [...ادامه]

ماده 528- هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي [...ادامه]

ماده 529- هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت‌هاي غير دولتي كه مطابق [...ادامه]

ماده 530- هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذكور در [...ادامه]

ماده 531- اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب [...ادامه]

ماده 532- هر يك از كارمندان و مسئولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام [...ادامه]

ماده 533- اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور [...ادامه]

ماده 534- هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي [...ادامه]

ماده 535- هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532) و (533) و(534) را با علم به جعل [...ادامه]

ماده 536- هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با [...ادامه]

ماده 537- عكسبرداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير [...ادامه]

ماده 538- هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت [...ادامه]

ماده 539- هر گاه طبيب تصديق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در [...ادامه]

ماده 540- براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه [...ادامه]

ماده 541- هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون‌ها اعم از كنكور ورودي [...ادامه]

ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح