عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

درآمدهاي حاصل از اجراي اين آيين‌نامه بر اساس ضوابط قانوني به حساب خزانه عمومي كشور واريز و معادل آن در اختيار سازمان ميراث فرهنگي‌كشور قرار خواهد گرفت تا در زمينه تجهيز، تكميل،‌تعمير، حفاظت و توسعه موزه‌ها و آماده‌سازي بناها و محوطه‌هاي فرهنگي و تاريخ براي بازديد عمومي،‌احداث موزه و پرداخت پاداش و كارانه و اضافه كار به كاركنان خود به مصرف برساند.