عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

مقام مذكور در ماده 2) اين آيين‌نامه مسئوليت حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه را بر عهده دارد.