عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/16

‌آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 6599.1.61 مورخ 1374.8.17 وزارت كشور و به استناد ماده 158) قانون مقررات‌استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را‌به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ فوق‌العاده اضافه كار در غير موارد مأموريت و نگهباني به پرسنل ‌كادر ثابت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ تشخيص ضرورت انجام و ادامه كار در غير ساعات خدمت بر عهده بالاترين مقام [...ادامه]

‌ماده 3 ـ حداكثر اضافه كار قابل پرداخت به پرسنل مشمول اين آيين‌نامه 120 ساعت در ماه [...ادامه]

‌ماده 4 ـ بيش از يك پرداخت بابت ساعت اضافه كار موضوع اين آيين‌نامه به پرسنل ذي‌نفع [...ادامه]

‌ماده 5 ـ پرسنلي كه به صورت نوتي خدمت مي‌نمايند 8 ساعته، 12 ساعته و 24 [...ادامه]

‌ماده 6 ـ فوق‌العاده اضافه كار ساعتي پرسنل بر اساس فرمول زير محاسبه و پرداخت مي‌شود. [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مقام مذكور در ماده 2) اين آيين‌نامه مسئوليت حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ پرداخت اضافه كار ساعتي در مورد پرسنل سازمانهاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي و سياسي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ پرداخت اضافه كار موضوع اين آيين‌نامه در چهارچوب اعتبارات مصوب قوانين بودجه سنواتي صورت [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اين آيين‌نامه از تاريخ 1375.1.1 در مورد آن دسته از پرسنل مشمول كه فوق‌العاده [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح