عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

جدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آيين‌نامه به گروه‌هاي ورودي بر اساس مدرك تحصيلي همانند جدول موضوع ماده 2) آيين‌نامه‌اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع تصويب‌نامه شماره .57350ت 473 ه مورخ 1370.11.8 و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.
‌تبصره ـ مستخدماني كه مشاغل آنان داراي ويژگي‌هاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است يا داراي مهارتهاي خاص و خارق‌العاده‌اي‌مي‌باشند، پس از تصدي سمتهاي مذكور بدون رعايت اين ماده و يا تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در يكي از گروه‌هاي جدول موضوع ماده 1)‌تخصيص مي‌يابند.


روابــــط صریـــــــــح