عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

شركت موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا آموزش تخصصي نيروي انساني و انتقال دانش فني مربوط، طي دوره بهره‌برداري از مركز ‌موضوع ماده 1 اين قانون) به طور كامل انجام شود.