عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13897
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/8/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/8/17

قانون به هزينه قطعي منظور نمودن پرداخت حقوق ايام بلاتكليفي كارگران كارگاه‌هاي تعطيل شده بر اثر جنگ تحميلي