عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1371.8.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري